Pojem psychologie

Slovo psychologiemá svůj původv řečtině. Vlastně se jedná se o spojení dvou slov, kdy psyché je duše a logos je věda. Jako doslovný překlad můžeme říct, že je tedy psychologie vědou o duši.
 hrníček psychologa

Psychologie není psychiatrie

 
Zatímco psychologie zkoumá chování a prožívání živých bytostí, zvláště člověka, tak psychiatrie je odvětvím medicíny a jedná se o vědu, která se zabývá léčbou nervově chorých, je tedy aplikována na duševní poruchy. Psychiatr v klinické léčbě za pomoci psychofarmak léčí psychózy. A pojem psychóza je označením pro těžkou duševní poruchu.   
 

Předmět psychologie

 
Ten je definován jako věda o chování a prožívání. Přitom chování je chápáno tak, že se jedná o jakoukoliv viditelnou aktivitu jedince. Prožívání vyplývá z vnějších projevů jedince, jedná se o ten aspekt, který je druhým lidem nepřístupný a není snadno pozorovatelný.
 psycholog a terapie

Vznik psychologie

 
Odborníci uvádějí, že se psychologie rozvíjela po dlouhá staletí v rámci filozofie. A za počátek vzniku tohoto vědeckého oboru je považován rok 1879. Tehdy byl založen v Lipsku první psychologický institut a psychologie se stala samostatnou vědou.
Cíle psychologie
 
Hlavním předmětem psychologie je člověk, a to v celé své komplexnosti a šíři. A v této souvislosti je cílem v rámci této vědy nejen popsatlidské chování a prožívání, ale také ho vysvětlit spolu s cílem předvídat toto lidské chování a prožívání. A získané poznatky poté využívat nejen ke zlepšení kvality života jedinců, ale také ke zvyšování lidské spokojenosti. V současné době je psychologie aplikována do mnoha odvětví lidské činnosti. Jedná se například o psychologii práce, zde se zjišťují u jedinců předpoklady k určitým povoláním, pedagogická psychologie má za úkol zabývat se jedincem ve výchovné a vzdělávací praxi, studiu psychologických stránek soudního procesu se věnuje soudní, nebo také forenzní psychologie.
 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky